【 Edge 】於 Ubuntu Server 19.10 安裝 Ubuntu Desktop

【 Edge 】於 Ubuntu Server 19.10 安裝 Ubuntu Desktop

內容

 • 學習目標
 • 前置準備作業
 • 安裝 Ubuntu Desktop

學習目標

 • Ubuntu Server 19.10 安裝 Ubuntu Desktop

前置準備作業


安裝 Ubuntu Desktop

 • 安裝桌面程式 ( 會花一些時間進行安裝 )

  sudo apt-get install -y ubuntu-desktop 

  -----2019-12-17---5.01.45

 • 重開機

  sudo shutdown -r now 

  -----2019-12-17---3.36.35

 • Ubuntu Desktop 安裝完成

  IMG-5573

  IMG-5576

  IMG-5577


GitHub
List of blogs